Podmienky používania

Vstupom na moju webovú stránku súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito Podmienkami používania a budete dodržiavať všetky príslušné ustanovenia, zákony a predpisy. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, máte zakázané používať túto webovú stránku alebo k nej pristupovať, alebo používať akékoľvek iné služby poskytované projektom Patientia. Ja, Daniel Škor, si vyhradzujem právo skontrolovať a doplniť ktorúkoľvek z týchto Podmienok používania podľa vlastného uváženia. Keď tak urobím, aktualizujem túto stránku. Akékoľvek zmeny týchto Zmluvných podmienok nadobudnú účinnosť okamžite od dátumu zverejnenia.
Tieto zmluvné podmienky boli naposledy aktualizované 9. septembra 2020

I. Obmedzenia používania

Používaním tejto webovej stránky vo svojom mene, v mene vašich účtov a iných strán ktoré zastupujete, zaručujete, že nebudete:
– upravovať, kopírovať, pripravovať odvodené diela, dekompilovať alebo spätne analyzovať akékoľvek materiály a softvér obsiahnutý na tejto webovej lokalite;
– preberiete a odstránite akýkoľvek autorský alebo iný vlastnícky zápis z akýchkoľvek materiálov a softvéru na tejto webovej lokalite;
– zasielať materiály inej osobe alebo „zrkadliť“ materiály na akomkoľvek inom serveri;
– vedome alebo z nedbanlivosti používať túto webovú stránku alebo ktorúkoľvek z jej pridružených služieb spôsobom, ktorý zneužíva alebo narúša jej siete alebo akúkoľvek inú službu, ktorú projekt Patientia poskytuje;
– používať túto webovú stránku alebo jej pridružené služby na prenos alebo zverejnenie akéhokoľvek obťažujúceho, neslušného, ​​obscénneho, podvodného alebo nezákonného materiálu;
– používať túto webovú stránku alebo jej súvisiace služby v rozpore s akýmikoľvek platnými zákonmi alebo predpismi;
– používať túto webovú stránku v spojení so zasielaním neoprávnenej reklamy alebo spamu;
– zbierať, zhromažďovať alebo zhromažďovať údaje používateľa bez súhlasu používateľa;
– používať túto webovú stránku alebo jej pridružené služby spôsobom, ktorý môže porušovať súkromie, práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretích strán.

II. Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo v materiáloch a kompozíciach obsiahnutých na tejto webovej lokalite vlastní autor projektu Patientia a sú chránené príslušným zákonom o autorských právach a ochranných známkach. Udeľujem svojim používateľom povolenie na stiahnutie jednej kópie materiálov na osobné, nekomerčné prechodné použitie.

Ide o udelenie licencie, nie o prevod vlastníckeho práva. Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení alebo zmluvných podmienok, a môže byť kedykoľvek ukončená autorom projektu Patientia.

III. Zodpovednosť

Moja webová stránka a materiály na mojej webovej stránke sú poskytované „tak, ako sú“. V rozsahu povolenom zákonom, autor projektu Patienita neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto sa zrieka a neguje všetky ostatné záruky vrátane a bez obmedzenia predpokladaných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.

Autor Projektu Patientia ani jeho partneri nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadnu následnú stratu, ktorú utrpíte vy alebo ktorákoľvek tretia strana v dôsledku používania alebo neschopnosti používať túto webovú stránku alebo materiálov na tejto webovej stránke, a to ani v prípade, že autor projektu Patientia alebo jeho autorizovaný zástupca budú upozornení ústne alebo písomne na možnosť vzniku takejto škody.

V kontexte tejto zmluvy „následná strata“ zahŕňa akúkoľvek následnú stratu, nepriamu stratu, skutočnú alebo predpokladanú stratu, vrátane straty zisku, straty výnosov, straty podnikania, straty dobrého mena, straty príležitosti, straty úspor, straty reputácie, straty používania alebo straty či poškodenia údajov, či už na základe zákona, zmluvy, vlastného imania, deliktu (vrátane nedbanlivosti), odškodnenia alebo inak.

Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

IV. Presnosť materiálov

Materiály na mojej webovej stránke nie sú úplné a slúžia len na všeobecné informačné účely. Autor projektu Patientia nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobnosti výsledkov, spoľahlivosť použitia materiálov na tejto webovej stránke alebo iného súvisu s takýmito materiálmi alebo akýmikoľvek zdrojmi prepojenými s touto webovou stránkou.

V. Odkazy

Autor projektu Patienita skontroloval všetky stránky prepojené s jeho webovou stránkou ale nedokáže zaručiť ich bezpečnosť aj po stave kontroly vzhľadom na ich množstvo. Nie je zodpovedný za obsah žiadnej takejto prepojenej lokality. Používanie akejkoľvek takejto prepojenej lokality je na vaše vlastné riziko a dôrazne vám odporúčam, aby ste si sami preskúmali vierohodnosť týchto lokalít.

VI. Právo na ukončenie

Môžem pozastaviť alebo ukončiť vaše právo na používanie mojej webovej stránky a ukončiť tieto Podmienky používania okamžite po písomnom upozornení na akékoľvek porušenie týchto podmienok používania.

VII. Vládne zákony a ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Neodvolateľne sa podriaďujete výlučnej jurisdikcii súdov v danom štáte.